image

Příprava disíranu draselného

Příprava: Do větší tenkostěnné porcelánové misky navážíme 20 g hydrogensíranu draselného a zahříváme menším plamenem kahanu. Hydrogensíran se taví a uniká vodní pára; jakmile začínají unikat bílé dýmy oxidu sírového, je nutné zahřívání přerušit a taveninu disíranu vylít na předem připravený uhlazený alobal nebo kus hliníkového plechu. Po ztuhnutí a zchladnutí je nutné disíran oddělit od alobalu a rozdrtit ve třecí misce (obvykle dobrodružný počin). Výtěžek byl 17,9 g (96 % teorie).

2KHSO4 ==> K2S2O7 + H2O

Vlastnosti: Bílá, značně tvrdá látka. Připravený tímto způsobem obsahuje nerozložený hydrogensíran a určité procento dalších látek vzniklých rozkladem. Disíran je možné použít k přípravě metylsíranu draselného, kde tyto nečistoty nevadí; pro jiné účely bude nutné důkladnější pročištění.