image

Příprava jodidu rtuťnatého

Příprava: 14,60 g jodidu draselného rozpustíme v kádince v 70 ml vody a pomalu za stálého míchání přiléváme k roztoku 11,95 g chloridu rtuťnatého v 400 ml teplé vody. Sráží se oranžový jodid rtuťnatý. Produkt odfiltrujeme (nejlépe na Büchnerově nálevce) a důkladně promyjeme vodou. Promytí je potřeba opravdu důkladné, chlorid rtuťnatý se ve vodě rozpouští velice neochotně! Produkt sušíme při laboratorní teplotě. Výtěžek byl 17,3 g (87 % teorie). Při práci je třeba dbát zvýšené opatrnosti, sloučeniny rtuti jsou prudce jedovaté!

HgCl2 + 2KI ==> HgI2 + 2KCl

Vlastnosti: Oranžová, velmi jemná sraženina. Jodid je nerozpustný ve vodě, mírně rozpustný v metanolu a etanolu, lépe v acetonu a dobře v tetrachlormetanu. Ve vodném roztoku KI se rozpouští za vzniku komplexní sloučeniny. Zahříváním nad 127 oC přechází na žlutou modifikaci.