image

Příprava oxidu manganistého

Příprava: Do malé kádinky nebo zkumavky nasypeme 1 g jemně rozetřeného manganistanu draselného a přidáme 1-2 ml koncentrované kyseliny sírové. Vytvoří se černozelená olejovitá kapalina - oxid manganistý. Pokud na dně zůstal nezreagovaný manganistan, je možné přidat trochu kyseliny (nefiltrovat!). Oxid je nestabilní a velmi citlivý, za nepříznivých podmínek může vybuchnout! Je nutné použít silné kožené rukavice a štít!

2KMnO4 + H2SO4 ==> Mn2O7 + K2SO4 + H2O

Vlastnosti: Oxid manganistý je velmi silné oxidační činidlo. Snadno může zapálit organické látky, případně ve směsi s nimi i vybuchnout! Je nestabilní a časem se rozkládá - v žádném případě neskladovat! Při pokusech s touto látkou je nutné dbát zvýšené opatrnosti, používat rukavice a štít a vyvarovat se kontaktu oxidu s hořlavinami, výbušninami apod. Je rozpustný ve vodě a kyselině sírové, už při 55 oC se rozkládá, při nepatrně vyšších teplotách i explozivně! V procházejícím světle je červený, v rozptýleném tmavě zelený až černozelený.